Akarchitekci Adrian Kobza Logo Akarchitekci Adrian Kobza kontakt Akarchitekci Adrian Kobza Akarchitekci Adrian Kobza
 
 
o firmie Akarchitekci Adrian Kobza oferta Akarchitekci Adrian Kobza porady Akarchitekci Adrian Kobza Projekty gotowe Akarchitekci Adrian Kobza Galeria Akarchitekci Adrian Kobza Kontakt Akarchitekci Adrian Kobza
 

 

Warunki zabudowy a mpzp:
 
 
O warunki zabudowy lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego występujemy, gdy zamierzamy:
 
 
- wybudować dom lub inny obiekt budowlany, który wymaga pozwolenia na budowę,
- przebudować budynek, np. nadbudować piętro,
- zmienić sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
  
Określone są w nim m.in.:
 
 
- przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalna i minimalna intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział  procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalna wysokość zabudowy, minimalna liczbę miejsc do parkowania i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów;
 
 
W przypadku gdy nie ma planu miejscowego konieczna jest decyzja o warunkach zabudowy. Znajdziemy w niej podobne informacje co w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
 
 
Aby otrzymać decyzję o warunkach zabudowy muszą być spełnione odpowiednie warunki:
 
 
- działka musi mieć dostęp do drogi publicznej w sposób bezpośredni lub przez prywatną drogę dojazdową lub służebność drogową.
- co najmniej jedna działka sąsiednia dostępna z tej samej drogi publicznej jest zabudowana.
- teren jest wystarczająco uzbrojony lub planuje się wykonanie uzbrojenia
 
 
Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego decyzja o warunkach zabudowy powinna być wydana w ciągu 2 miesięcy.
 
 
Od decyzji można się odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego i Naczelnego Sądu Administracyjnego.
 

AK Architekci

Architekt Radom Warszawa Kielce Lublin

 

box1

 

 

box2

 

 

box3

 

 

box4

 

 
 
Stopka Akarchitekci Adrian Kobza