Akarchitekci Adrian Kobza Logo Akarchitekci Adrian Kobza kontakt Akarchitekci Adrian Kobza Akarchitekci Adrian Kobza
 
 
o firmie Akarchitekci Adrian Kobza oferta Akarchitekci Adrian Kobza porady Akarchitekci Adrian Kobza Projekty gotowe Akarchitekci Adrian Kobza Galeria Akarchitekci Adrian Kobza Kontakt Akarchitekci Adrian Kobza
 

 

Pozwolenie na rozbiórkę:
 
 
Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane rozbiórki obiektu budowlanego można dokonać po zgłoszeniu prac budowlanych lub uzyskaniu pozwolenia na rozbiórkę.
 
 
Pozwolenia nie wymaga rozbiórka:
 
- budynków i budowli nie wpisanych do rejestru zabytków oraz nie objętych ochroną konserwatorską,
- o wysokości poniżej 8m, jeżeli ich odległość od granicy działki nie jest mniejsza, niż połowa wysokości,
- obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki.
 
Rozbiórka obiektów spełniających wyżej wymienione kryteria wymaga uprzedniego zgłoszenia właściwemu organowi, w którym należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania tych robót. Zgłoszenie zostaje rozpatrzone w terminie do 30 dni od dnia doręczenie wniosku. Do wykonania robót  można przystąpić, jeżeli w ciągu 30dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ nie wniesie sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od terminu określonego w zgłoszeniu. Jeżeli jednak rozbiórka może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych oraz stanu środowiska lub wymaga zachowania warunków, od których spełnienia może być uzależnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką, właściwy organ może nałożyć na  wnioskodawcę obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę.
 
Pozwolenie na rozbiórkę:
 
Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego może być wydane po uprzednim:
 
-przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko wymaganego przepisami o ochronie środowiska,
-uzyskaniu przez inwestora, wymaganych przepisami pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów.
 
Wszystkie dokumenty wraz z opłatą skarbową należy złożyć w wydziale architektury starostwa powiatowego lub w przypadku miasta na prawach powiatu w urzędzie gminy.
 
 

 

box1

 

 

box2

 

 

box3

 

 

box4

 

 
 
Stopka Akarchitekci Adrian Kobza